Project Description

Vad är egentligen nyttan med allmännyttan? Vi ställde frågan till Mimers nytillträdda VD Mikael Källqvist. Han menar att det främst inte handlar om bostäder utan om en hel palett av ingredienser som ska blandas för att få ut ett verkligt värde för samhället, staden och områdena.

”Som kommunalt bostadsbolag kan och ska vi leverera något annat än vad den privata marknaden gör. Det vill säga, vi ska leverera boenden i alla stadsdelar och för alla inkomstgrupper. Till skillnad från de privata bostadsbolagen blir vi stadens verktyg i bostadspolitiken. Vi kan användas i både låg- och högkonjunktur med målet att göra nytta för hela staden.”

 Som ansvariga för allmännyttan i Västerås ska ni även ta ett samhällsansvar. Hur gör ni det idag?

”Vi är bra på att agerar på de samhällsförändringar som sker. Ett exempel är engagemanget för att lösa situationen med alla nyanlända. Mimer startade snabbt ett gediget inkluderingsarbete genom introduktion till både boende och arbete. Vi arbetar även trygghetsskapande i alla våra områden. Från att tidigare varit en bransch där man pratar fastigheter, betong och byggnadsmaterial så pratar vi idag främst om de behov som människorna som bor i våra bostäder har.”

I Sverige behöver vi bygga cirka 100 000 bostäder om året för att klara av den rådande bostadsbristen. Vad är utmaningarna med den stora nyproduktionen i Västerås?

”Den största utmaningen är att kunna bygga hållbart och till rätt kostnad. Det är i slutändan produktionskostnaderna som påverkar hyrorna. På Mimer jobbar vi med att få ner kostnaderna på många olika sätt bland annat genom att bygga typhus på de ställen där det passar. Vi jobbar även med att få rörelse i vårt bostadsbestånd så att det utnyttjas på absolut bästa sätt. Det är tyvärr för stor skillnad på kostnaden för en bostad i det gamla beståndet jämfört med det nya. Det gör att många bor kvar i bostäder även om de inte är optimalt anpassade. Förhoppningen när vi bygger nytt är att vi även ska få igång flyttkedjorna.”

”En annan utmaning som jag brinner är att få med de områden som är byggda i miljonprogrammet in i en ny tid. Vårt levnadsmönster har förändrats och vi behöver omskapa områdena så att de blir trivsammare och fungerar bättre för dagens behov. Vi behöver uppgradera områdena både tekniskt och miljömässigt. I många fall behöver vi även tillföra byggnader och service såsom handel och kollektivtrafik. För att skapa en bra mix av boendeformer samarbetar vi gärna med företag som erbjuder andra upplåtelseformer. Jag tror att man bygger ett bättre samhälle om alla västeråsare bor blandat, att vi undviker att bygga en segregerad stad. Alla är förlorare i en segregerad stad.”

Behövs hyresrätten även i framtiden?

”En flexibel boendeform kommer alltid att vara attraktiv. Det är en frihet att kunna byta stad, område och boende utifrån sin livssituation. Dessutom behöver man inte låsa kapital och boendeformen är bekväm med all service inkluderad i hyran. Möjligheterna för allmännyttan i Västerås är fantastiska, staden växer, vi öppnar upp hamnområdet och kollektivtrafiken både inom och utanför staden byggs ut.”